Algemene voorwaarden

 

True Growth B.V.

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. True Growth’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht True Growth B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, met als KvK nummer 87622866.
 2. Product’ (in meervoud: ‘Producten’): (Digitale) producten, abonnementen en overige producten die op de site, in contracten of op de sociale media accounts van True Growth benoemd worden of die True Growth aanbiedt op een andere manier.
 3. Dienst’ (in meervoud: ‘Diensten’): de door True Growth uit te voeren dienst, eventueel gespecificeerd in een schriftelijke overeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, over het ontwikkelen van producten en/of diensten- of het geven van advies op het gebied van:
 • marketing;
 • sales;
 • bedrijfsvoering;
 • circulaire economie;
 • duurzaamheid;
 1. Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon waaraan True Growth een Aanbod doet  dan wel met wie True Growth een overeenkomst aangaat tot uitvoering van een Dienst of in wiens opdracht True Growth een Dienst levert.
 2. Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant met betrekking tot een Dienst.
 3. Consument’: iedere persoon die een Aanbod of Dienst anders dan in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit aanvaardt].
 4. Overeenkomst’: elke overeenkomst tussen True Growth en Klant met betrekking tot levering van een of meer Diensten.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van True Growth en iedere overeenkomst tussen True Growth en Klant met betrekking tot een Dienst en op elke uitvoering van een Dienst. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer voor de uitvoering van een Dienst derden worden betrokken.
 2. Met betrekking tot Diensten kan uitsluitend van deze algemene voorwaarden worden afgeweken op basis van een schriftelijk door True Growth aanvaarde bepaling.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud of uitleg van deze algemene voorwaarden of over situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling vervangen worden door een bepaling die zo veel mogelijk dezelfde strekking heeft als de originele bepaling.
 7. In afwijking van het bepaalde in lid 6 gelden bepalingen in deze algemene voorwaarden voor zover die ten aanzien van Consumenten op grond van de wet als (vermoedelijk) onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, niet ten aanzien van Consumenten.

Voorbeeld: voor een Consument geldt niet de bepaling van artikel 6 lid 1 voor zover opschorting of verrekening is uitgesloten.

 

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van True Growth heeft aanvaard, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 2. Een Aanbod van True Growth is vrijblijvend, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd, tenzij het Aanbod uitdrukkelijk anders vermeldt.
 3. Indien de aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod is True Growth niet aan de afwijking gebonden.
 4. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige Overeenkomsten.

 

ARTIKEL 4 – UITVOERING

 1. True Growth voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de binnen Nederland toepasselijke wet- en regelgeving. Indien met betrekking tot een Dienst binnen een ander rechtsgebied waarin de Klant gevestigd of werkzaam is of de Dienst wordt gebruikt (in de meest brede betekenis van het woord), met betrekking tot de Dienst afwijkende wet- of regelgeving geldt, dient de Klant True Growth daarover te informeren. Klant vrijwaart True Growth voor de gevolgen van niet-voldoening aan dergelijke wet- en regelgeving.
 2. True Growth bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. True Growth heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door True Growth aan te wijzen derde (partij).

 

Artikel 5 – PRIJZEN

 1. Prijzen en tarieven in Aanbiedingen zijn vermeld inclusief btw voor Consumenten en exclusief btw voor zakelijke Klanten, tenzij anders vermeld.
 2. True Growth is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen en tarieven, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de Overeenkomst.
 3. Prijzen en tarieven kunnen per 1 juli van ieder jaar worden verhoogd conform de stijging van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2022=100, van januari in dat jaar ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar. Dit geldt niet voor een Overeenkomst met een looptijd van minder dan 12 maanden.

 

ARTIKEL 6 – BETALING

 1. Betaling door Klant van de aan True Growth verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van True Growth.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is True Growth gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door True Growth gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van €40,00. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. Ingeval de Klant een Consument is, gelden de regels van de Wet Incassokosten (WIK).

 

Artikel 7 – OPZEGGING; OVERDRACHT

 1. Bij een abonnement voor onbepaalde tijd kan de Klant te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van ten minste 30 dagen.
 2. Bij een abonnement voor bepaalde tijd kan de Klant deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien de Klant niet opzegt, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd met eenzelfde looptijd als de originele looptijd. Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
 3. Indien de Klant wel tussentijds opzegt, dient deze een boete te betalen, bestaande uit de door True Growth in de toekomst te ontvangen gelden gedurende de resterende contractperiode, ervan uitgaande dat opzegging niet zou hebben plaatsgevonden.
 4. In afwijking van de bepalingen in lid 2 kan de Klant, indien deze Consument is, de na de oorspronkelijke looptijd verlengde Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een termijn van één maand, en behalve schriftelijk ook op de wijze waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen. De boete bedoeld in lid 3 heeft betrekking op de termijn gelijk aan de voor de Consument geldende opzegtermijn.
 5. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
 6. True Growth mag haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit tussen haar en Klant bestaande overeenkomsten altijd overdragen aan een of meer (rechts- of natuurlijke) personen of personenvennootschap(pen) waaraan zij haar onderneming, of een zelfstandig onderdeel daarvan, overdraagt. Daarvoor is geen instemming of medewerking van Klant vereist.

 

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMMEN EN AUTEURSRECHTEN

 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door True Growth houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten door True Growth. Alle auteursrechten, industriële- en intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan True Growth.
 2. True Growth behoudt te allen tijde het recht om algemene en vakkennis die is opgedaan bij een Klant te gebruiken en in te zetten bij andere Klanten of werkzaamheden.

 

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. True Growth is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat True Growth is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid True Growth bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door True Growth leidt tot aansprakelijkheid van True Growth jegens Klant of derden, is het bedrag waarvoor True Growth ten hoogste aansprakelijk kan zijn steeds beperkt tot de in verband met de Overeenkomst in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de datum waarop de schade is ontstaan door True Growth in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. True Growth is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. True Growth wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van Diensten of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. True Growth is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan True Growth gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien True Growth daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan eigen schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. True Growth is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van True Growth.
 7. Het recht op vordering van vergoeding van schade door True Growth vervalt indien Klant de vordering niet binnen een redelijke termijn, ten minste binnen een jaar na ontdekking van de schade, bij True Growth heeft gemeld.
 8. Het in dit artikel bepaalde zal niet van toepassing zijn indien en voor zover een beperking van een verplichting tot vergoeding van schade bij de gegeven feiten en omstandigheden krachtens de wet geacht moet worden onredelijk bezwarend te zijn.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASSING; GESCHILLEN

 1. Op elke Overeenkomst tussen True Growth en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen True Growth en Klant, worden uitsluitend beslecht bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin True Growth is gevestigd.

 

ARTIKEL 11 – DAGTEKENING; WIJZIGING

 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 14-7-2023 en gelden vanaf die datum.
 2. True Growth kan deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Wijzigingen zullen ook van toepassing zijn op reeds bestaande overeenkomsten die zijn aangegaan, gewijzigd of vernieuwd op of na de datum van inwerkingtreding van deze algemene voorwaarden. Een wijziging zal van kracht zijn zodra True Growth de gewijzigde bepaling(en) aan Klant heeft bekendgemaakt. Indien Klant door de wijziging in onredelijke mate in gerechtvaardigde belangen wordt geschaad, kan Klant zich beroepen op de bepaling die direct voorafgaand aan de wijziging toepasselijk was.